UDK 327(41:8)
Biblid: 0543-3657, 73 (2022)
Vol. 73, No 1186, str. 123-151
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2022.73.1186.6

Originalni naučni rad
Primljeno: 10 Sep 2022
Prihvaćeno: 15 Nov 2022
CC BY-SA 4.0

Britanska ostrva i države Latinske Amerike

Dujić Ivan (Research fellow at the Institute of International Politics and Economics (IIPE), Belgrade), ivan@diplomacy.bg.ac.rs

Rad se bavi odnosima između ključnih država koje geografski pripadaju Britanskim ostrvima, i država Latinske Amerike. Korišćenjem komparativnog i istoriografskog metoda, rad teži da ponudi odgovor na istraživačko pitanje: Da li Republika Irska, zbog više istorijskih sličnosti sa latinskoameričkim državama nego što ih sa njima imaju ostale države Britanskih ostrva, ima bolje ekonomsko-političke odnose sa Latinskom Amerikom? Rad se zasniva na hipotezi da Republika Irska nastoji da kroz saradnju s državama Latinske Amerike (uprkos određenim razlikama u odnosu na ostale države Britanskih ostrva) ipak vrši identičan uticaj u pogledu afirmacije zapadnohrišćanskih vrednosti u državama Latinske Amerike. Konačno, to je u skladu sa politikom dublje saradnje EU sa Latinskom Amerikom. Nakon Uvoda kao prvog dela, glavni deo ovoga rada podeljen je na četiri (pod)odeljka u skladu s istorijskim događajima u Irskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, kao i njihovom uticaju na države Latinske Amerike, posebno tokom perioda Hladnog rata i posthladnoratovskog perioda. Posle dugog procesa teritorijalizacije i tokom Četvrte industrijske revolucije, Republika Irska (koja geografski pripada Britanskim ostrvima, ali je ostala deo EU i nakon istupanja Velike Britanije) je postala država, formalno i suštinski, sposobna da održava ekonomsko-političke i kulturne odnose s državama Latinske Amerike. To je poenta naglašena u zaključku rada.

Ključne reči: Britanska ostrva, (Republika) Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Latinska Amerika, Prvi svetski rat, Drugi svetski rat, posthladnoratovski period, saradnja, zapadnohrišćanske vrednosti