UDK 327:339.727.24 (4)
Biblid: 0543-3657, 74 (2023)
Vol. 74, No 1189, str. 9-34
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2023.74.1189.1

Orginalni naučni rad
Primljeno: 09 Jul 2023
Prihvaćeno: 13 Sep 2023
CC BY-SA 4.0

Strane direktne investicije u evropskim i istočnoevropskim državama u susret pandemiji COVID-19 i rusko-ukrajinskom ratu

Okunoye Ismaila A. (Department of Economics, Fountain University, Osogbo), adeleye013@gmail.com
Akpa Emeka O. (Babcock University Centre for Open Distance and e-Learning, Babcock University, Ogun), akpaemeka@gmail.com

Globalni šokovi pandemije COVID-19 i ukrajinskog rata na priliv stranih direktnih investicija (SDI) u evropskim zemljama, posebno u Istočnoj Evropi, predstavljali su važnu debatu među kreatorima politike EU. Ova studija procenjuje nivo uticaja dva globalna šoka na SDI u trideset devet evropskih država i dvadeset država Istočne Evrope, od prvog kvartala 2020. do četvrtog kvartala 2022. godine. Za uporednu analizu koristi se statička panel regresija. Naši nalazi pokazuju da su varijacije u nivoima strogih COVID-19 mera u pojedinačnim državama značajno povezane sa povećanim prilivom SDI. Ovo sugeriše da će investitori povećati ulaganja u države sa strožijim merama za ograničavanje kriza. Dok su varijacije u ukupnom broju slučajeva COVID-19 povezane sa povećanim prilivom SDI u Evropi, ali smanjenim prilivom SDI u Istočnoj Evropi. Pronalazimo mogućnost da je kriza stvorila nove prilike i podsticaje za strane investitore u Evropi u poređenju sa Istočnom Evropom.

Ključne reči: COVID-19, rusko-ukrajinski rat, SDI, priliv, evropske države, istočnoevropske države