UDK 327:911.3]:339.727.24(4-11)
Biblid: 0543-3657, 74 (2023)
Vol. 74, No 1189, str. 59-80
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2023.74.1189.3

Original scientific paper
Primljeno: 15 Jul 2023
Prihvaćeno: 10 Sep 2023
CC BY-SA 4.0

Uticaj i procena geopolitičkog rizika na strane direktne investicije u istočnoevropskim ekonomijama

Liu Kai (School of Business and Administration, Zhongnan University of Economics and Law, Corresponding author at Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan), liukai@zuel.edu.cn
Lin Yanshan (School of Business and Administration, Zhongnan University of Economics and Law), yanshan_lin@stu.zuel.edu.cn
Li Jingyi (School of Business and Administration, Zhongnan University of Economics and Law), Li_jingyi@stu.zuel.edu.cn

U trenutnoj složenoj međunarodnoj situaciji, posebno pod uticajem rusko-ukrajinskog sukoba, na priliv stranih direktnih investicija (SDI) u istočnoevropskim državama ozbiljno utiču geopolitički rizici. Međutim uviđa se nedostatak istraživanja ove teme u Istočnoj Evropi. Na osnovu podataka o prilivu SDI u istočnoevropskim državama i nivoa političkog rizika Međunarodnog vodiča državnih rizika (International Country Risk Guide) od 2009. do 2020. godine, ovaj rad istražuje uticaj geopolitičkih rizika na priliv SDI u Istočnoj Evropi korišćenjem jednostavne linearne regresije. Utvrđeno je da geopolitički rizici imaju značajan negativan uticaj na priliv SDI u istočnoevropske države. Ipak, dalje studije otkrile su da potpisivanje regionalnih trgovinskih sporazuma može pomoći u ublažavanju ovog negativnog efekta; aktivno sprovođenje bilateralnih trgovinskih ili investicionih sporazuma pogoduje razvoju SDI u državama domaćinima.

Ključne reči: geopolitički rizici, strane direktne investicije, Istočna Evropa