UDK 339.922: 330.567.2/.4(669)(620)
Biblid: 0543-3657, 75 (2024)
Vol. 75, No 1190, str. 7-37
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2024.75.1190.1

Orginalni naučni rad
Primljeno: 14 Jun 2023
Prihvaćeno: 29 Sep 2023

Finansijska integracija i ujednačavanje potrošnje u Nigeriji i Egiptu: da li globalne nesigurnosti imaju uticaja?

Okoro Akpa Emeka (Babcock University Centre for Open Distance and e-Learning, Ogun), akpaemeka@gmail.com
Olusankanmi Isiaq (Department of Economics, Olabisi Onabanjo University, Ago-Iwoye, Ogun.), osenioou@yahoo.com

U ovom istraživanju koristimo SVAR (structural vector auto-regressive) model da ocenimo stepen u kojem globalne neizvesnosti utiču na odnos između finansijske integracije i ujednačavanja potrošnje u Egiptu i Nigeriji, koristeći kvartalne podatke od 2010. do 2020. godine. U studiji je postavljena hipoteza da će šokovi globalne neizvesnosti imati negativne efekte na ujednačavanje potrošnje u obe zemlje. Glavni rezultati istraživanja pokazuju da neizvesnosti ekonomskih politika imaju snažniji negativan efekat na ujednačavanje potrošnje u Egiptu od globalne nesigurnosti. S druge strane, šokovi globalnih ekonomskih uslova imaju snažniji negativan efekat na ujednačavanje potrošnje u Nigeriji nego druge vrste globalne nesigurnosti. Pored toga, finansijska integracija bila je odgovorna za više varijabilnosti u ujednačavanju potrošnje u Egiptu nego u Nigeriji, što može biti zbog činjenice da je Egipat finansijski više integrisan nego Nigerija. Stoga dajemo sledeće preporuke: Nigerija može diverzifikovati ekonomiju promovisanjem rasta u drugim sektorima kao što je proizvodnja, kako bi se smanjio uticaj spoljnih šokova na privredu i pružila veća stabilnost domaćinstvima. Donosioci politika u Egiptu mogu diverzifikovati tržišta izvoza i smanjiti zavisnost od američkog tržišta kako bi ublažili uticaj fluktuacija američke politike na egipatsku ekonomiju

Ključne reči: Finansijska integracija, ujednačavanje potrošnje, globalne nesigurnosti, ekonomska nesigurnost u politici, geopolitički rizik, globalni ekonomski uslovi, strukturni VAR.