UDK 339.54:061.1(100) 347.77:615.4
Biblid: 0543-3657, 75 (2024)
Vol. 75, No 1190, str. 39-55
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2024.75.1190.2

Pregledni rad
Primljeno: 24 Sep 2023
Prihvaćeno: 26 Dec 2023
CC BY-SA 4.0

STO prinudno licenciranje patentiranih farmaceutskih proizvoda: izazovi implementacije

Stanojević Nataša (Institute of International Politics and Economics, Belgrade.), natasa.stanojevic@diplomacy.bg.ac.rs
Jelisavac Trošić Sanja
Stamenović Milorad (Université Côte d’Azur, Nice.), milorad.stamenovic@skema.edu

U fokusu istraživanja je tema prinudnog licenciranja, prava iz Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine, da zemlje koriste patentirane lekove bez saglasnosti nosioca patenta, kao vid olakšice (fleksibilnosti) za zemlje u razvoju. Istraživanje ima za cilj da proceni da li je primena prinudnog licenciranja ispunila svoje primarne ciljeve i svrhu. Istraživački problem je nedoslednost između primene prinudnog licenciranja u praksi i prvobitne namene. Ono se ogleda u masovnom korišćenju ovog prava od strane zemalja sa višim prihodima, i drugo, u simboličnom prisustvu zaraznih bolesti. Istraživanje je obavljeno korišćenjem generalizovanog linearnog modela. Rezultati su potvrdili da su stvarno stanje javnog zdravlja i nivo prihoda korisnika marginalizovani kao osnova za sprovođenje prinudnog licenciranja. Proizvoljna primena prinudnog licenciranja dovela je do toga da najsiromašnije zemlje, sa najkritičnijom zdravstvenom situacijom, ostaju ukraćene za korišćenje ovog mehanizma Svetske trgovinske organizacije.

Ključne reči: STO, obavezno licenciranje, TRIPS fleksibilnosti, zemlje u razvoju, prava intelektualne svojine, farmaceutski proizvodi.