UDK 351.774.7:[616.98:578.834
Biblid: 0543-3657, 75 (2024)
Vol. 75, No 1190, str. 57-90
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2024.75.1190.3

Pregledni rad
Primljeno: 21 Apr 2023
Prihvaćeno: 20 Sep 2023
CC BY-SA 4.0

Diplomatija vakcina Sjedinjenih Država, Kine, Indije i Rusije tokom pandemije COVID-19 – uporedna analiza

Filipović Aleksa (Institute of European Studies, Belgrade.), aleksa.filipovic@da-vienna.at

Ovo istraživanje ima za cilj da predstavi uporednu analizu diplomatije vakcina Sjedinjenih Američkih Država, Kine,Indije iRusije tokom pandemije COVID-19. Budući da svaka od analiziranih zemalja ima tehnologiju za istraživanje i proizvodnju vakcina, kao i logistički potencijal i infrastrukturu za njihovu globalnu distribuciju, bilo je prirodno za očekivati da će početi sa sopstvenom diplomatijom vakcina, posebno u zemljama i regionima koji se smatraju prioritetima za njihov nacionalni i spoljnopolitički interes. Međutim, svaka od zemalja imala je drugačiji pristup učešću u diplomatiji vakcina, u zavisnosti od svojih proizvodnih kapaciteta i ograničenja za globalnu distribuciju vakcina. Istovremeno, primećena je konkurencija između suparničkih sila. Može se zaključiti da, iako čak i tako ozbiljna globalna kriza kao što je pandemija COVID-19 nije uspela da dovede do bliže saradnje između velikih sila, takva kriza je diplomatiju vakcina učinila dodatnim elementom spoljne politike i verovatno će se u bliskoj budućnosti još više razvijati kao instrument meke moći.

Ključne reči: COVID-19, diplomatija vakcina, diplomatija maski, medicinska diplomatija, diplomatija zdravstva, Sjedinjene Američke Države, Kina, Indija, Rusija, COVAX.