UDK 330.322:620.91(510:4-191.2)
Biblid: 0543-3657, 75 (2024)
Vol. 75, No 1190, str. 91-123
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2024.75.1190.4

Pregledni rad
Primljeno: 10 Jan 2024
Prihvaćeno: 23 Feb 2024
CC BY-SA 4.0

Kineske investicije u projekte obnovljivih izvora energije u Centralnoj i Istočnoj Evropi

Zakić Katarina (Institute of International Politics and Economics, Belgrade, Serbia), katarina@diplomacy.bg.ac.rs

Glavni cilj ovog rada je da analizira glavne izazove kineskih investicija u oblasti obnovljive energije u zemljama srednje i istočne Evrope. Istraživanje je orijentisano na poteškoće u okviru formata Kina–zemlje centralne i istočne Evrope, jer su teorijska i empirijska istraživanja uglavnom orijentisana na projekte vezane za tradicionalne izvore energije. Analizirani period obuhvata period od 2014. do 2022. godine. Sa 26 aktivnih/završenih od 29 predloženih projekata u oblasti obnovljivih izvora energije, saradnja je do sada bila pozitivna, ali sa skromnim rezultatima. Investitori u ovoj oblasti bile su i državne i privatne kineske kompanije, a najveći broj projekata je realizovan kroz investicije, a ne zajmove. Glavni izazovi u saradnji između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope bili su politička pitanja, javne politike i strategije nacionalnih vlada, korupcija, finansije i pravna pitanja.

Ključne reči: Kina, zemlje Centralne i Istočne Evrope, obnovljiva energija, rezultati, izazovi.