UDK 341.31(470:477)
Biblid: 0543-3657, 75 (2024)
Vol. 75, No 1190, str. 125-141
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2024.75.1190.5

Pregledni naučni rad
Primljeno: 06 Nov 2024
Prihvaćeno: 10 Feb 2024
CC BY-SA 4.0

Različiti pristupi razumevanju rusko-ukrajinskog sukoba

Trapara Vladimir (Institute of International Politics and Economics, Belgrade, Serbia.), vtrapara@diplomacy.bg.ac.rs

Razumevanju goruće teme međunarodnih odnosa kakav je Ruskoukrajinski rat, koji je započeo februara 2022, moguće je pristupiti na različite načine. Postojeći naučni fond o rusko-ukrajinskom sukobu koji je kulminirao ovim ratom omogućava da se napravi klasifikacija i kritički osvrt na pristupe njegovom razumevanju. Autor ovog rada to čini polazeći od četiri kriterijuma: „dodeljivanje krivice“ za sukob, naspram sistemskog pristupa; nivoi analize na kojima se traga za uzrocima sukoba; teorija/škola mišljenja o međunarodnim odnosima na osnovu koje se sukob analizira; istorijski naspram aistorijskom pristupu. Posebno obrazlažući i geopolitički pristup, a razlikujući Rusko-ukrajinski rat od šireg rusko-ukrajinskog sukoba, te dublje uzroke od neposrednih povoda za sukob, autor iz ocene prednosti i nedostataka različitih pristupa sugeriše onaj koji bi bio optimalan za razumevanje ovako značajne teme.

Ključne reči: Rusko-ukrajinski rat, rusko-ukrajinski sukob, razumevanje međunarodnih sukoba, sistemski pristup, nivoi analize, teorije međunarodnih odnosa, istorijski pristup, geopolitika.