UDK 323.173(84)
Biblid: 0543-3657, 75 (2024)
Vol. 75, No 1190, str. 169-186
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2024.75.1190.7

Stručni rad
Primljeno: 26 Dec 2023
Prihvaćeno: 02 Mar 2024
CC BY-SA 4.0

Separatizam u departmanu Santa Kruz kao faktor destabilizacije Bolivije

Petrović Rajko (Institute of European Studies, Belgrade.), rajkopetrovic993@gmail.com

Predmet istraživanja ovog rada jeste analiza uticaja koji separatizam u departmanu Santa Kruz u Boliviji ima na destabilizaciju ove zemlje, pre svega kroz studiju dva slučajа – višemesečne pobune bogatih iravničarskih istočnih departmana predvođenih Santa Kruzom protiv centralne vlade 2008. godine i uloge koju su separatističke političke snage iz Santa Kruza imale u izvođenju državnog udara protiv Eva Moralesa 2019. godine. Cilj istraživanja jeste da dokažemo polaznu hipotezu prema kojoj je santakruzijski separatizam istorijska kategorija i da isti generiše ne samo političke i bezbednosne već i ekonomske i društvene tenzije između dva geografski i kulturološki različita dela Bolivije – zapadnog i istočnog. Rezultati istraživanja pokazali su da separatizam u departmanu Santa Kruz predstavlja jedan od ključnih faktora destabilizacije Bolivije, jer u istom postoje krajnje desno orijentisane političke partije i pokreti, ali i političari i uticajni bogataši koji su izrazito protiv levičarskog režima i koji žele da na tlu ovog departmana stvore nezavisnu državu. Zaključak istraživanja ide u pravcu ukazivanja na istorijski rivalitet istočnog i zapadnog dela Bolivije, ali i na potrebu da isti bude prevaziđen dijalogom i demistifikacijom supremacije santakruzijskog identiteta naspram urođeničkih identiteta. Tokom istraživanja koristili smo se istorijskom metodom, metodom studije slučaja i metodom komparativne analize.

Ključne reči: Bolivija, Santa Kruz, separatizam, državni udar, identitetska supremacija.