UDK 341.018(569.4)
Biblid: 341.018(569.4)
Vol. 75, No 1190, str. 187-204
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2024.75.1190.8

Pregledni rad
Primljeno: 30 Jan 2024
Prihvaćeno: 26 Feb 2024
CC BY-SA 4.0

Otvorena pitanja međunarodnopravnog statusa Palestine

Stanković Nikola (Pravni Fakultet, Univerzitet u Beogradu.), nstankovic@ius.bg.ac.rs

Rad analizira složeno mesto Palestine u modernoj međunarodnoj zajednici. Uvodne napomene stvaraju neophodan okvir unutar kojeg se u radu sprovodi analiza i sačinjene su od složenog istorijskog konteksta i osvrta na teorije priznanja u međunarodnom javnom pravu. Centralna analiza počiva na dve činjenice. Prva posmatra Palestinu u kontekstu multilateralne diplomatije – analizirajući njene odnose sa Ujedinjenim nacijama, Evropskom unijom, ali i UNESKOM. Druga je okrenuta složenoj sudskoj praksi na međunarodnom planu, pre svega kroz odnos sa Međunarodnim krivičnim sudom i implementacijom Rimskog statuta, kao i sa Međunarodnim sudom pravde, isključivo kroz predstojeći postupak donošenja savetodavnog mišljenja koje je zatražila Generalna skupština i koje će, neminovno, morati da posveti pažnju i pitanju međunarodnopravnog statusa Palestine.

Ključne reči: Palestina, multilateralna diplomatija, Međunarodni krivični sud, Rimski statut, Međunarodni sud pravde.