UDK 316.48:628.1(66/67)
Biblid: 0543-3657, 75 (2024)
Vol. 75, No 1190, str. 205-226
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2024.75.1190.9

Pregledni naučni rad
Primljeno: 15 Dec 2023
Prihvaćeno: 14 Feb 2024
CC BY-SA 4.0

(Ne)mogućnost sekuritizacije nedostatka pijaće vode u slučaju Supsaharske Afrike

Marković Lara (Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu), lara.markovic00@gmail.com

Voda i klimatske promene su nužno povezane jer klimatske promene usložnjavaju postojeće probleme pristupa čistoj vodi, poput građanskih sukoba kojima se otežava pristup izvorima vode, nedovoljno razvijena infrastruktura, prenaseljenost stanovništva i zagađenje otpadnim vodama. Oslanjajući se na osnovne činioce teorije sekuritizacije, rad nastoji da ispita mogućnosti procesa sekuritizacije u rešavanju problema koji velikim delom izazivaju klimatske promene. Za studiju slučaja uzete su ugrožene države Supsaharske Afrike, koje su analizirane kroz problem nedostatka pijaće vode. Nedostatak pijaće vode, čiji su uzročnici brojni, znači da su zahtevi za vodnim resursima i ljudska konzumacija u disproporciji. Dominantni problemi sa kojima se suočavaju afričke zemlje su suša, poplave i zagađenje vode, što je pokazano na primerima Južne Afrike, Tanzanije, Čada, Madagaskara, Kenije, Malavija i Gane. U radu se dolazi do zaključka da uprkos preduzetim merama i izvesnim pomacima, shodno datoj problematici, afričke države nemaju ispunjene sve uslove koje sekuritizacija sugeriše, a uz to nemaju ni sredstava kojima bi finansirale takve poduhvate. U doglednoj budućnosti, smeštanje problema u regionalni okvir i saradnja afričkih država u tom formatu, pokazuju veći potencijal u rešavanju ovog kompleksnog problema.

Ključne reči: sekuritizacija, politizacija, Afrika, Supsaharska Afrika, mere, nedostatak pijaće vode, klimatske promene, regionalna saradnja.