UDK 341.17:061.1EU
Biblid: 0543-3657, 75 (2024)
Vol. 75, No 1190, str. 143-168
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2024.75.1190.6

Pregledni naučni rad
Primljeno: 09 Jan 2024
Prihvaćeno: 28 Feb 2024
CC BY-SA 4.0

Evropska politička zajednica: između horizontalnog povezivanja i potrebe za dublјom integracijom na kontinentu

Petrović Miloš (Institute of International Politics and Economics, Belgrade, Serbia.), milos.petrovic@diplomacy.bg.ac.rs
Veselica Milan (Institute of International Politics and Economics, Belgrade, Serbia.), milan.veselica@diplomacy.bg.ac.rs

U ovom radu autori istražuju razvoj i domete Evropske političke zajednice kao nove inicijative Evropske unije. Uspostavljanje Evropske političke zajednice sagledava se u izmenjenom geopolitičkom kontekstu nastalom kao posledica invazije na Ukrajinu. Evropska unija teži da demonstrira spremnost i sposobnost da odlučujuće utiče na prilike na čitavom kontinentu, posebno u okolnostima strateškog rivalstva sa Rusijom. Međutim, dugoročniji ciljevi, pa samim time i ishodi Evropske političke zajednice nisu do kraja jasni, budući da se radi o inicijativi koja postoji tek od Praškog samita (druga polovina 2022. godine). Autori se rukovode pre svega istorijskom analizom (hronološkim pregledom razvoja Inicijative) i elementima liberalnog međuvladinog pristupa. U radu se polemiše da, ukoliko se inicijativa posmatra kao format za povremeno okupljanje državnih rukovodstava svih evropskih zemalja (koje se protive agresiji na Ukrajinu), ona se može posmatrati kao uglavnom uspešna, što pokazuje i nekoliko održanih skupova u najširem formatu. Međutim, ukoliko se ona posmatra kao nukleus nove međunarodne organizacije ili institucionalizovane platforme za saradnju u Evropi, tu se uočavaju brojni izazovi, počevši od toga da brojna slična tela već postoje (Savet Evrope, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju itd.), do toga da brojni kandidati za članstvo u Evropskoj uniji imaju rezerve oko učešća u inicijativi koja, hipotetički, može da posluži i kao alternativa za punopravno članstvo. U tom smislu,razmatra se aspekt institucionalnog identiteta, tj. specifičnog polja delovanja, pa posledično i svrhe takve inicijative, imajući u vidu gorepomenute izazove.

Ključne reči: saradnja, susedstvo, Evropska unija,Rusija, inicijativa, dijalog,rat.