O časopisu

Međunarodna politika je recenzirani naučni časopis otvorenog pristupa koji izdaje Institut za međunarodnu politiku, vodeća naučna institucija u regionu posvećena istraživanju međunarodnih odnosa. Od 1950. godine ovaj interdisciplinarni časopis objavljuje originalne, analitičke, teorijske i pregledne radove o širokom spektru savremenih međunarodnih političkih, ekonomskih i pravnih odnosa.

Časopis se interesuje za politike najvažnijih aktera koji oblikuju savremene međunarodne odnose. Relevantne su i teme posvećene različitim teritorijalnim i etničkim sukobima i sporovima, od međudržavnih do unutardržavnih, kao i njihovim širim regionalnim i globalnim političkim, ekonomskim i pravnim implikacijama. Za časopis su značajne i druga pitanja koja utiču na savremene međunarodne odnose, kao što su globalna trgovina, ekonomski i energetski odnosi, međunarodne i regionalne integracija, različiti oblici terorizma i fundamentalizma, kao i izazovi koje predstavljaju migrantska kriza, globalno širenje zaraznih bolesti i nuklearnih kapaciteta u svetu. Dakle, ovaj naučni časopis je zasnovan na otvorenom i širokom pristupu predmetnoj oblasti.

Međunarodna politika ne naplaćuje nikakve naknade za podnošenje rukopisa ili objavljivanje članaka. Ne postoje bilo kakvi skriveni troškovi.

Međunarodna politika je časopis otvorenog pristupa, što znači da su svi sadržaji časopisa dostupni onlajn besplatno. Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju ili povezuju sadržaj, kao i da ga menjaju, redizajniraju ili prerađuju ili koriste na druge legalne načine, sve dok ga na odgovarajući način citiraju.

Međunarodna politika ne objavljuje rukopise koji imaju karakteristike plagijata. Rukopisi za koje se utvrdi da sadrže plagijat ili autoplagijat biće odmah odbijeni. Plagijat, odnosno prisvajanje tuđih ideja, reči ili drugih oblika kreativnog izražavanja i njihovo predstavljanje kao sopstvene, predstavlja ozbiljno kršenje naučne i izdavačke etike. Takođe, plagijat može uključivati kršenje autorskih prava, što je kažnjivo po zakonu.

Svi rukopisi podležu rigoroznom, dvostruko anonimnom procesu recenzije od strane najmanje dva recenzenta koji su stručnjaci u oblasti recenziranog članka. Cilj recenzije je da se autorima pruži kolegijalna povratna informacija kako bi poboljšali svoj rad i, kritički, omogući uredniku da proceni podobnost rukopisa za objavljivanje.

Recenzenti dostavljaju uredniku ocenu naučne vrednosti rukopisa, ocenjujući radove u odnosu na usklađenost teme sa profilom časopisa, relevantnost oblasti istraživanja i primenjenih metoda, originalnost i naučnu relevantnost rukopisa. Recenzenti tretiraju rukopise koje pregledaju kao poverljive dokumente. Ovo važi i za vreme i nakon procesa objavljivanja.

Od autora se traži da se pridržavaju etičkih standarda koji se odnose na naučna istraživanja. Autori garantuju da rukopis predstavlja njihov originalni doprinos, da nije ranije objavljivan i da se ne razmatra za objavljivanje na drugom mestu. Autori dodatno garantuju da rukopis ne sadrži lažne ili nezakonite tvrdnje i da ne narušava prava drugih. Takođe, obaveza autora je da u rukopisu navede da li postoji finansijski ili drugi značajan sukob interesa koji bi mogao uticati na nalaze istraživanja ili njihovo tumačenje.

Časopis je finansijski podržan od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Vlade Republike Srbije. Prema zakonu, svi objavljeni brojevi i tomovi časopisa arhiviraju se u digitalnom depozitorijumu Narodne biblioteke Srbije. Trenutno je indeksiran u sledećim bazama: DOAJ (Direktorijum časopisa sa otvorenim pristupom), ERIH PLUS, CEEOL, CROSSREF, EBSCO, KOBSON i COBISS.

Autorima je dozvoljeno da objavljenu verziju članka deponuju u institucionalni ili tematski repozitorij ili da je objave na ličnim veb stranicama (uključujući profile na društvenim mrežama kao što su ORCID, ResearchGate, Academia, edu, itd.), na veb stranici institucije u kojoj su zaposleni. Autori su dužni da dostave potpun bibliografski opis članka objavljenog u ovom časopisu (autori, naslov rada, naslov časopisa, tom, broj, paginaciju) i stave vezu ka DOI oznaci članka.

Međunarodna politika izlazi tri puta godišnje, u aprilu, septembru i decembru. Časopis objavljuje članke na srpskom i engleskom jeziku.