Postanite recenzent

Ukoliko ste zainteresovani da se priključite listi recenzenata za časopis Međunarodnu politiku, zamolili bismo da nam uputite e-poruku sa kratkim objašnjenjem motivacije (jedan pasus) i Vašim CV-jem na elektronsku adresu Redakcije: mp@diplomacy.bg.ac.rs.